Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thông tin văn hóa, du lịch

25/09/2014 - 8:54 AMhaiphong.gov.vn 8777 Lượt xem

Sáng 23/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì Hội thảo lấy ý kiến tham gia về nội dung Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

 

Dự thảo Chương trình hành động đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 thành phố Hải Phòng phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: có 70-75% số thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 90-95% số hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa; 70-80% số cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn về đời sống văn hóa; 15-18% số người đến thư viện tăng bình quân hàng năm; mức hưởng thụ về sách bình quân đạt 10 bản/người/năm; 70-75% số cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ đại học; 80-85% số cán bộ văn hóa thông tin quận, huyện có trình độ đại học; 70-75% số nhà văn hóa đạt chuẩn; 60% người dân nông thôn tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa; bình quân mỗi năm có từ 3-4 tác phẩm tiêu biểu, có chất lượng, đạt giải quốc gia trở lên.

Với mục tiêu trên, Chương trình hành động đặt ra các nhiệm vụ: xây dựng con người phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Chương trình hành động đưa ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ đề ra như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Các đại biểu dự hội thảo cơ bản đồng ý với kết cấu của Dự thảo Chương trình hành động và tập trung đóng góp ý kiến về thay đổi một số thuật ngữ trong bản dự thảo, cụ thể hóa một số chỉ tiêu trong mục tiêu cụ thể đến năm 2020, phát triển thêm các thiết chế văn hóa phục cho phù hợp.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận các ý kiến góp ý rất sâu sát của các đại biểu tham dự. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện lại dự thảo cho phù hợp, đưa ra các số liệu thống kê sát với thực tiễn hơn và có tính khả thi hơn, xây dựng Chương trình hành động đảm bảo các yêu cầu đề ra.

 


Khôi Nguyên

Chia sẻ bài viết: