Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Văn bản pháp quy

Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chi tiết

Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Chi tiết

Luật quốc tịch Việt Nam
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quốc tịch Việt Nam.
Chi tiết