TIN TỨC NỔI BẬT

Tin trong nước và quốc tế

19/04/2017 - 8:33 AMbaohaiphong.com.vn 705 Lượt xem

Sáng 18/4, Đoàn khảo sát số 3 của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, khảo sát phục vụ xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng làm việc có các đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Tư pháp… Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

 

 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, trong thực tế, nhiều nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt kết quả nhất định. Tuy vậy, hạn chế, khuyết điểm chung hiện nay là chủ trương, giải pháp đề ra nhiều nhưng chưa tạo được đột phá; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, có nơi triển khai tích cực, có nơi làm cầm chừng. Trong tình hình hiện nay, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Đây là vấn đề rất khó vì liên quan đến cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, rất cần sự hiến kế của lãnh đạo các địa phương. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung thảo luận về phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, đi sâu cho ý kiến về các Đảng ủy khối ở Trung ương và địa phương; về tổ chức cơ sở Đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng; tổ chức bộ máy của Nhà nước...
 
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị, đề xuất 14 vấn đề liên quan đến xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, về đổi mới phương thức lãnh đạo, Hải Phòng đề nghị Trung ương cho thực hiện thí điểm không tổ chức các đảng đoàn, ban cán sự Đảng cấp tỉnh, thành phố; triển khai rộng rãi mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã; cho thực hiện thí điểm mô hình bí thư tỉnh ủy, thành ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố; đề nghị Trung ương phân cấp mạnh mẽ việc giao quyền cho các tỉnh, thành phố trong quá trình phê duyệt và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp điều kiện cụ thể từng địa phương. 
 
Trong đổi mới xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Trung ương tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm mô hình tổ chức Đảng tại các tập đoàn, tổng công ty ở các địa phương thời gian qua đưa về trực thuộc ngành dọc Trung ương; đề nghị tiếp tục phân cấp về thẩm quyền xác nhận, phê duyệt quy hoạch cán bộ, phân cấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.
 
Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Trung ương nghiên cứu sáp nhập Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thành cơ quan thực hiện chức năng tham mưu về tuyên truyền, vận động nhân dân; sáp nhập Ban Dân vận, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện vào Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy thành cơ quan thực hiện chức năng tham mưu về tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; đề nghị Trung ương cho giải thể Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố; đề nghị hợp nhất Sở Thông tin - Truyền thông với Sở Văn hóa - Thể thao. Hải Phòng đề nghị Trung ương có cơ chế giao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc sáp nhập hay không sáp nhập các Sở Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải phù hợp tình hình địa phương; giao cấp ủy Đảng, chính quyền cấp tỉnh quyết định số lượng cấp phó từng cơ quan trực thuộc phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, phục vụ việc bố trí cán bộ, bảo đảm không vượt tổng số cấp phó toàn tỉnh, thành phố theo quy định của Trung ương. Thành phố cũng đề nghị Trung ương phân cấp, giao cấp tỉnh, thành phố quyết định tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt; đề nghị Trung ương phân cấp cho các tỉnh, thành phố được quyền chủ động hoàn toàn trong tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức…
 
Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tư duy đột phá và những đề xuất sát thực tiễn của Hải Phòng trong việc xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu quả cao. Sự đổi mới, đột phá đó giúp Hải Phòng có sự phát triển kinh tế - xã hội bứt phá, ấn tượng. Hải Phòng thực hiện đúng quy định của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về sắp xếp, kiện toàn các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền; thực hiện tốt quy định về bố trí cấp phó trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền. Một số chủ trương, giải pháp đang triển khai thực hiện tại địa phương sẽ là kinh nghiệm cho các địa phương khác trong cả nước tham khảo. Đây cũng là tư liệu quý để Ban Chỉ đạo Trung ương 6 hoàn thiện nội dung Đề án để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí yêu cầu, Thành ủy Hải Phòng tổng kết, đánh giá sát thực hơn kết quả của mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã và thực hiện bố trí đồng chí Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố; đóng góp lý luận, thực tiễn để làm cơ sở đề nghị Trung ương cho thực hiện thí điểm không tổ chức các đảng, đoàn ban cán sự đảng cấp thành phố. Cùng với đó, Hải Phòng cần rà soát, đánh giá lại tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị có phù hợp tình hình mới, cơ chế mới của thời kỳ hội nhập hay chưa; sắp xếp lại một số tổ chức Đảng không có chính quyền cùng cấp để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng toàn diện, trực tiếp, thường xuyên; sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức trong bộ máy, tổ chức Đảng, chính quyền không trùng lặp về nhiệm vụ, chức năng để tinh giản bộ máy và con người…
 
Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về tinh giản biên chế theo lộ trình giai đoạn 2015 - 2021 với những cách làm sáng tạo, sát thực tế và bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền các cấp phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội được sắp xếp tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực. Hải Phòng bố trí chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND đối với 6 xã, phường và 4 quận, huyện (giai đoạn 2011-2016); thành công của Hải Phòng trong thực hiện mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố (giai đoạn 2015- 2016) là kinh nghiệm cho các địa phương khác trong cả nước tham khảo…

Chia sẻ bài viết: