Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý các dự án

Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ ngoại giao
Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Chi tiết

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ
Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Chi tiết

Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư
Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Chi tiết

Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài(có Quy chế kèm theo)
Chi tiết