Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Chức năng nhiệm vụ

07/05/2014 - 10:10 AMAdmin 1167 Lượt xem

I. Vị trí và chức năng của Sở Ngoại vụ:

Sở Ngoại vụ Hải Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về các hoạt động đối ngoại của thành phố; là đầu mối phối hợp các ngành, cấp, đơn vị của thành phố về công tác đối ngoại

Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Ngoại vụ Hải Phòng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch tổng thể dài hạn và hàng năm về hoạt động đối ngoại, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của thành phố để báo cáo Bộ Ngoại giao tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản phân công, phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đó.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên đến đối ngoại, kế hoạch tổng thể về hoạt động đối ngoại của thành phố đã được duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. Tổ chức và quản lý các đoàn ra và đoàn vào:

5.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý các đoàn ra, đoàn vào.

5.2. Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, quản lý các đoàn nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

6. Công tác lãnh sự:

6.1. Phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác, nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

6.2. Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại thành phố.

6.3. Hướng dẫn và phối hợp quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn thành phố tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Công tác với các tổ chức phi chính phủ va các cá nhân nước ngoài:

7.1. Phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ và các cá nhân nước ngoài tại thành phố theo quy định của Pháp luật.

7.2. Tiếp nhận và triển khai các dự án giúp đỡ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

8. Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia.

Là cơ quan Thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác biên giới lãnh thổ; theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia và các tranh chấp nảy sinh trên biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng.

9. Công tác kinh tế đối ngoại.

9.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế thành phố. Tổ chức theo dõi và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố.

9.2. Phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn, thẩm tra các đối tác nước ngoài vào đầu tư tại thành phố theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

9.3. Tham gia công tác xúc tiến thương mại, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư phù hợp hội nhập kinh tế quốc tế và đăc điểm của thành phố. Giới thiệu đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những chủ trương quan trọng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư của thành phố cho các nhà đầu tư và các tổ chức Quốc tế.

10. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

10.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu đánh giá việc thực hiện chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố theo sự hướng dẫn của Bộ Ngoại giao (Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài).

10.2. Phối hợp với các sở, ngành của thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ có quan hệ với thành phố.

11. Tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế theo quy định của Pháp luật; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo cấp trên khi có vấn đề phát sinh liên quan đến chính trị đối ngoại.

12. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ban, ngành tiến hành các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.

13. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc thu nhập phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực có tác động đến thành phố và đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố phương hướng và giải pháp thực hiện.

14. Thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

15. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và quản lý dơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước làm công tác đối ngoại của thành phố.

16. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại được giao của thành phố theo quy định của Pháp luật.

17. Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở Ngoại vụ theo quy định của Pháp luật.

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân thành phố giao.

 

Các phòng chức năng:

1. Phòng Lễ tân - Báo chí

- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở về công tác Lễ tân – Báo chí và các vấn đề có liên quan.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, bộ phận khác thực hiện công tác chuẩn bị thủ tục lễ tân, tài liệu, phiên dịch và phục vụ đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố;

- Làm công tác chuẩn bị, phục vụ cho các đoàn công tác của lãnh đạo thành phố ra nước ngoài;

- Hướng dẫn giúp đỡ các cơ quan đơn vị trong thành phố về thủ tục lễ tân đối ngoại;

- Thực hiện công tác hướng dẫn, quản lý các đoàn phóng viên, các cơ quan báo chí nước ngoài đến hoạt động tại thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động báo chí, tuyên truyền hoạt động đối ngoại của thành phố;

- Chịu trách nhiệm về xây dựng và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (Website) của cơ quan Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Phòng Hữu nghị - Viện trợ

- Thực hiện các công tác Hữu nghị - Viện trợ quốc tế được Uỷ ban nhân dân thành phố giao và các vấn đề có liên quan.

- Giúp Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức các nhiệm vụ của Liên hiệp

- Phát triển về tổ chức và hoạt động, theo dõi, quản lý hoạt động của các tổ chức thành viên của Liên hiệp

- Phát triển, mở rộng và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ hữu nghị giữa Hải phòng với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế

- Xây dựng các kế hoạch, biện pháp nhằm vận động, thu hút viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trong và ngoài thành phố

- Quản lý và giám sát thực hiện các dự án viện trợ phi chính phủ của các cơ quan, đơn vị thành phố theo đúng quy định

3. Phòng Lãnh sự - Việt kiều

- Thực hiện các công tác Lãnh sự, công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài và các vấn đề liên quan.

- Thu thập thông tin về vấn đề Lãnh sự, nghiên cứu đề xuất thực hiện các hoạt động quản lý lãnh sự đối với các cơ quan và người nước ngoài tạ Hải Phòng

- Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tham gia giải quyết các công việc lãnh sự

- Tham gia thực hiện chương trình MIA (tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh) tại địa bàn thành phố

- Hướng dẫn và làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho các đoàn ra, vào

- Hướng dẫn thủ tục và phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý hoạt động của các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại thành phố

- Tổ chức thực hiện các công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố

4. Văn phòng

 Tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị, cơ sở vật chất và tổng hợp tình hình hoạt động của cơ quan.

- Quản lý nhân sự, đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan

- Tổ chức thực hiện công việc hành chính công sở

- Tổng hợp tình hình hoạt động của Sở, tình hình đối ngoại của thành phố

- Tổ chức hệ thống thông tin, liên lạc phục vụ công việc của Sở

- Tổ chức, bố trí công tác tiếp dân, tiếp khách đến liên hệ công tác

- Quản lý, bảo quản, sửa chữa và nâng cấp các loại tài sản, trang thiết bị của cơ quan

- Quản lý công tác tài vụ, sử dụng đúng, có hiêu qủa nguồn kinh phí được nhà nước cấp

5. Phòng Hợp tác quốc tế

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phục vụ hoạt động phát triển kinh tế của thành phố; thực hiện các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, tham gia kêu gọi đầu tư và viện trợ nước ngoài; tham gia công tác xúc tiến thương mại, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư phù hợp hội nhập kinh tế quốc tế. 

-  Tham gia quản lý các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng theo quy định 

-  Đảm bảo công tác dịch thuật các văn bản từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và ngược lại phục vụ cho công tác đối ngoại. 

6. Thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra, các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
  • ,