Chính sách đối ngoại

Vi En Kr Ja Cn

Định hướng công tác đối ngoại của TP Hải Phòng

29/04/2014 - 2:30 PMhttp://www.haiphong.gov.vn 24143 Lượt xem

 

Hải Phòng là địa phương có khá đông đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, trong đó chủ yếu là ở các nước có nền công nghiệp phát triển. Thời gian qua, công tác đối ngoại được tăng cường, trong đó công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố đã có chuyển biến tích cực, thu được một số kết quả bước đầu quan trọng, đáng khích lệ.

Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về sự nghiệp đổi mới và phát triển của thành phố, các điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư về Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng đối với người Việt Nam ở nước ngoài, được tăng cường. Đã có một số người ở nước ngoài về Hải Phòng đầu tư thành lập doanh nghiệp, cơ sở kinh tế với nhiều loại hình phong phú, trong đó có cả sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, kinh tế trang trại, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch sinh thái.v.v. Đến nay, đã có nhiều dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn của kiều bào đang hoạt động khá hiệu quả. Lượng kiều hối của bà con Việt kiều chuyển về nước ngày càng tăng là nguồn vốn quan trọng góp sức đầu tư sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ ngưòi nghèo, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Hội Liên lạc Việt kiều có nhiều hoạt động phong phú, tích cực và thu hút một số trí thức Việt Kiều đóng góp công sức và trí tuệ cho thành phố. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong đó có người Hải Phòng đang trở thành một cầu nối quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước nơi cộng đồng người Việt sinh sống với đất nước và thành phố.

Tuy nhiênT, trên thực tế các hoạt động về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố cũng còn nhiều mặt hạn chế. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, đường lối, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và việc triển khai Nghị quyết số 36-NG/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Quyết định số 110/ QĐ-TT ngày 26/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nói trên của Bộ Chính trị còn chậm, chưa đồng bộ, không thường xuyên. Chưa xây dựng được những cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực cả về chất xám, vốn đầu tư và kinh nghiệm của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài. Hình thức vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố chưa thực sự đổi mới. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Liên lạc Việt kiều của thành phố vẫn còn nhiều lúng túng về phương pháp hoạt động và còn nhiều khó khăn về điều kiện hoạt động; công tác tham mưu, nhất là tham mưu có tính chiến lược, dài hạn về đối ngoại cho lãnh đạo thành phố của các đoàn thể và tổ chức nhân dân còn bất cập.

Để thực hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc và chiến lược đối ngoại của Đảng trong thời kỳ mới, đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đi vào cuộc sống, thể hiện được ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấo uỷ, chính quyền, đoàn thể nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1- Về nhận thức, cần xác định rõ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân. Các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các ngành từ Trung ương đến địa phương, ở trong nước và ngoài nước và toàn dân cần coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcccc như Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nêu.

Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ này của thành phố cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng và các nội dung Chương trình hành động của Chính phủV, đồng thời vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện của thành phố Hải Phòng, một trong những địa phương sớm có các hoạt động về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và phát triển kinh tế đối ngoại.

2- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân thành phố nói chung, bà con kiều bào và thân nhân nói riêng, chú trọng phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có các chính sách lớn về đại đoàn kết dân tộc; nêu bật hình ảnh đất nước Việt Nam vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hình ảnh một Hải Phòng năng động, một địa chỉ tiềm năng và hấp dẫn đầu tư đang tích cực, nỗ lực phấn đấu vươn lên về mọi mặt và luôn hoan nghênh, chào đón cộng đồng người việt Nam ở nước ngoài nhất là người quê hương Hải Phòng về tham gia xây dựng, phát triển thành phố quê hương. Xoá bỏ những định kiến, mặc cảm, phân biệt đối xử quá khứ, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai. Công tác thông tin tuyên tuyền nói chung và các cơ quan đài, báo, văn hóa nói riêng cần tích cực xây dựng các chương trình toàn diện, phong phú và không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nói trên.

3- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân, gắn với hoạt động đối ngoại của Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố; các cơ quan quản lý có chức năng nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố phải nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, chế độ chính sách, các quy định của Nhà nước nói chung và thành phố nói riêng để phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kiều bào trong sinhhoạt làm ăn; đồng thời phải tích cực nắm bắt tình hình tình hình thực tế, chủ động kiến nghị, đề xuất các vấn đề một cách xác đáng, kịp thời, tham mưu giúp lãnh đạo thành phố và Trung ương có các giải pháp mới thiết thực, hiệu quả hơn;

Chú trọng công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hợp lý nhằm thu hút, vận động đội ngũ bà con Việt kiều nói chung và các trí thức, các doanh nhân giỏi về tham gia hợp tác đầu tư, giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của thế giới về thành phố, cũng như đưa việc giáo dục văn hóa truyền thống, cung cấp thông tin đổi mới của đất nước .v.v. đến cộng đồng và thế hệ trẻ đang sinh sống ở ngoài nước.

Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương cũng như với Trung ương, các tỉnh bạn trong việc tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là trong việc giải quyết đúng pháp luật, có hiệu quả các vấn đề có liên quan đến các hoạt động thu hút, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, đi lại, cư trú, bảo đảm an toàn trật tự, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh đảm bảo sự yên tâm, tin tưởng và hiểu biết, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố.

4- Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác vận động, phát huy tiềm năng, nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội .v.v. của thành phố phải có các chương trình, biện pháp thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện của mình để tiếp xúc rộng rãi, tạo sự gần gũi, đồng cảm, chia sẻ thắt chặt mối quan hệ cộng đồng với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng cần tích cực nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình giao lưu của thanh thiếu niên, đặc biệt là các học sinh, sinh viên tại các trường trong thành phố với các thanh, thiếu niên và trí thức trẻ là người Việt Nam đang sống ở nước ngoài bằng các hình thức phù hợp, phát huy các thế mạnh về sử dụng phương tiện, công nghệ thông tin trong liên lạc, giao tiếp quốc tế hiện nay nhằm thu hút nhân tài, vật lực cho sự phát triển của thành phố.

Sở Kế hoạch và đầu tư cùng với sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng của thành phố cần có chương trình, kế hoạch thường xuyên xúc tiến mời gọi và tạo điều kiện ưu đãi đầu tư cho người Hải Phòng ở nước ngoài đầu tư ngày càng nhiều hơn, gắn bó với quê hương đất nước.

Uỷ ban nhân dân thành phố đề ra giải pháp cụ thể tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ và tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất, điều kiện liên lạc, thông tin v.vvvvđể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng và các tổ chức đoàn thể quần chúng, các hội nghề nghiệp hoạt động thuận lợi và hiệu quả hơn, xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với thành phố Cảng quê hương.

Hằng năm hoặc 6 tháng, UBND thành phố tổ chức gặp mặt các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân để trao đổi, hội thảo, nghe ý kiến phản ánh các vướng mắc và đề ra các giải quyết kịp thời; đồng thời biểu dương và khen thưởng kịp thòi những tập thể, cá nhân, bao gồm cả cá nhân và tổ chức, trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

5- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng bộ triển khai thực hiện; đông thời phối hợp tốt với Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và các cơ quan Trung ương khác để nắm bắt thông tin và có sự giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời về các mặt hoạt động.

Văn phòng Thành uỷ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị này, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ Thành Uỷ . /.

T/M Ban Thường vụ thành uỷ

Phó bí thư

(Đã ký)

Đặng Văn Mấm

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
  • ,